penningmeester@nederlandsechowchowclub.nl

Nieuwe leden kunnen zich met dit formulier aanmelden 

Het lidmaatschapsgeld is 29,50 euro per jaar, voor gezinsleden (krijgen geen Clubblad) 7,50 euro per jaar. Voor leden met een adres in het buitenland is de contributie 44,50 euro, dit i.v.m. portokosten naar het buitenland t.b.v. het Clubblad.
Wie na 1 juli lid wordt is de helft van het lidmaatschapsgeld verschuldigd, mits tegelijkertijd de bijdrage voor het volgende jaar wordt overgemaakt.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzegging van het lidmaatschap per 1 januari dient te geschieden voor 1 december van het voorafgaande jaar.

Bij verhuizing het nieuwe adres doorgeven aan de penningmeester.

Aanmelden als lid?

Ga naar het elektronisch aanmeldformulier en vul dit zo volledig mogelijk in.
Gebruik dit formulier ook voor het  aanmelden als gezinslid.